Acasă » Expoziții – Galeria creart

Expoziții – Galeria creart

 

/for English please scroll down

Loredana Stancu

Two different constructs.
A postcard as souvenir

– solo show –

27 iunie – 11 august 2019
Curator: Catalin Burcea
Vernisaj: 27 iunie 2019, ora 20:00 – 22:00

creart Gallery
Piața Alexandru Lahovari nr. 7, București
Deschis zinic între orele 10:00 – 19:00
Intrarea liberă

“Two different constructs este proiectul în care arhivez imagini iconice care aparțin unei zone geografice – Dobrogea – care a suportat etape succesive de mișcări masive de populații, dinspre și înspre Asia, care a experimentat cu succes conceptul bunei vecinătăți și a evitării conflictelor pe parcursul a zeci de generații.
La scară istorică, migrația poate fi privită ca un proces în plină desfășurare, element al unui complex și invizibil sistem care ne “conduce” și care reface, la intervale de timp aparent întâmplătoare, harta geostrategică a rutelor de strămutare.
Schimbarea perspectivei de abordare a diferențelor culturale, politice, religioase conduce la construcția unei noi logici capabile să armonizeze elemente contrare, să dizolve granițe, să netezească prejudecăți și să genereze o misiune pacificatoare.
În Two different constructs propun toleranța și acceptarea ca instrumente esențiale de ajustare a aspirațiilor și intereselor, înlăturându-se astfel pericolul unei dominații de orice fel.” (Loredana Stancu)

“În Two different constructs, proiect work-in-progress al Loredanei Stancu, avem de a face cu o întâlnire oarecum fericită, cel puțin deocamdată…
Pe de o parte se află femeia occidentală, modernă, eliberată de orice fel de constrângeri, iar pe de cealaltă parte un tip de construcție cu specificități arhitecturale distincte, landmark ușor recognoscibil al unei culturi religioase conservatoare.
Ne referim aici la construcțiile de cult islamic – geamii, moschei etc.
Loredana Stancu este fascinată de aceste construcții atipice ale căror minarete, în marea lor majoritate, sunt aruncate spre infinit în mod decisiv, aproape violent, însă, subliminal, artista realizează forța contrastului dintre cele două entități; propria persoană versus construcția per se.
Pe parcursul a 3 ani de lucru analitic, Loredana Stancu a documentat riguros o serie de astfel de construcții, care descriu un traseu imaginar încărcat de seducție, harta unui teritoriu familiar – Dobrogea – acolo unde culturi diferite coexistă, în mod natural și fermecător, prin diversitate și coloratură.
În fața fiecarei construcții artista s-a fotografiat figură întreagă, verticală precum minaretele, întocmai ca într-un postcard as souvenir, spre aducere aminte despre o normalitate posibilă cândva.
Două constructe aparent incompatibile se întâlnesc, în mod firesc, în același timp, în același spațiu.
Aici, acum, încă mai este posibilă o astfel de întâlnire. Nu se știe însă pentru cât timp. Într-un viitor guvernat din ce în ce mai mult de intoleranță și radicalism, acest tip de normalitate este pus sub semnul întrebării.
Cum poate fi totuși prezervată această normalitate?
Depinde de foarte mulți factori care țin mai degrabă de felul în care se vor aranja diferite layere sociale, politice, economice, religioase etc. Depinde de cum va funcționa “fibra” organică a civilizației umane în viitorul apropiat.
Rămâne de văzut…” (Cătălin Burcea)

Loredana Stancu este artistă vizuală. Lucrează și expune în principal fotografie și desen, acestea fiind mediile sale preferate, însă pentru anumite proiecte folosește uneori și pictura sau video. În proiectele sale de lungă durată cercetează și arhivează, în mod reflex, simboluri, clișee, imagini iconice specifice diferitelor culturi / civilizații. Fără a avea pretenția de a decripta automat valențele semiotice ale acestora, este interesată de felul în care se construiește imaginea actuală și care sunt parametrii care determină puterea ei de seducție. Date fiind perioadele de timp relativ îndelungate ale proiectelor tip work-in-progress, expune extrem de rar și doar pentru a puncta – când este cazul – unele registre importante în structura proiectelor sale. În 2011 expune la ALERT studio prima serie de fotografii sub forma unei foto-instalații de mari dimensiuni, intitulată “The Particle Moderator”, primul act din arhiva “Urban Signs”. Practica sa artistică presupune în mod curent numeroase intervenții minimalist-subversive în spații publice sau alternative, în diverse locații cum ar fi: Berlin – 2005, Atena – 2007, Kassel, Frankfurt, Linz, Brno – 2007, Istanbul – 2005, 2011, Paris – 2008, Varșovia – 2014, Viena – 2014, 2016, Cluj – 2017, București – 2000, 2003, 2009, 2018. Trăiește și lucrează la București.

Cătălin Burcea este artist vizual, co-fondator și coordonator de proiect la ALERT studio, artist-run space din București. În perioada 2009 – 2018 a curatoriat o serie de proiecte ale platformei program „White Code” la ALERT studio. În 2014 a mai curatoriat expozițiile „Multo Post Futurum” din cadrul evenimentului New Energies (Romania Focus), organizat de ViennaContemporary, și “1 min. & 45 sec. / A great future behind us” la Contemporary Art Ruhr – Essen. Ca artist a expus printre altele la Bienala JCE (6), Beffroi de Montrouge, Paris; AltroQuale, Jesi, Ancona; Muzeul Național de Artă Contemporană, București; Victoria Art Center, București; Galeria Calina, Timișoara; ARCUB Gabroveni, București; Alert Studio, București; VIENNAFAIR, Viena; Contemporary Art Ruhr, Essen; Centrul de Artă Contemporană Castel Ujazdowski, Varșovia; Galeria Spațiu Intact, Cluj-Napoca; Knoll Gallery, Viena; Fabrica de Pensule, Cluj-Napoca. Recent a fost selectat să reprezinte România în expoziția “How We See Things”, organizată cu prilejul Președinției Austriei la Consiliul UE. Trăiește și lucrează la București.

Imagine: Loredana Stancu, “In front of Carol I mosque”, detaliu, 2019

Graphic design: Theodor Moise

Cu sprijinul Teatrelli

Organizat de Primăria Capitalei, prin creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Munincipiului București.

– – –

Loredana Stancu

Two different constructs.
A postcard as souvenir

– solo show –

June 27 – August 11, 2019
Curator: Cătălin Burcea
Opening: June 27, 2019, 20.00 – 22.00

creart Gallery
Alexandru Lahovari Square no. 7, Bucharest
Open daily between 10 AM – 7 PM
Free access

“Two different constructs is the project where I archive iconic images which belong to a geographic area – Dobrogea – that supported successive stages of massive population movements, from and towards Asia, which successfully experimented the concept of good neighbouring and conflict avoidance for tens of generations.
On a historical scale, the migration can be seen as an ongoing process, the element of a complex and invisible system which “drives” us and which re-establishes, at apparently random time intervals, the geostrategic map of resettlement routes.
The change of perspective in the way we approach cultural, political, religious differences leads to the construction of a new logic, capable of harmonising contrasting elements, of dissolving borders, of smoothening misconceptions and of generating a pacifying mission.
In Two different constructs, I propose tolerance and acceptance as essential tools for adjusting aspirations and interests, therefore removing any kind of domination.” (Loredana Stancu)

“In Two different constructs, the work-in-progress project of Loredana Stancu, we deal with a somehow joyful meeting, at least for now…
On one side is the western woman, modern, free of all constraints. On the other side is a type of construction with different architectural specifications, an easily recognisable landmark of a conservative religious culture.
We refer here to the constructions of the Islamic cult – masjids, mosques etc.
Loredana Stancu is fascinated by these atypic constructions whose minarets, most of them, are thrown towards infinity in a decisive way, almost violent, however – on a subliminal level – she realizes the contrast between the two entities: herself versus the construction per se.
In over 3 years of analytic work, Loredana Stancu rigorously documented a series of akin constructions which describe an imaginary course filled with seduction, the map of a familiar territory – Dobrogea – the place where different cultures coexist in a natural and enchanting way through diversity and colour.
In front of every construction, the artist has photographed herself, full figure, vertical as the minarets, precisely like a postcard as souvenir, to recall a normality possible at one time.
Two apparently incompatible constructs meet casually at the same time, in the same space.
Here, now, this kind of meeting is still possible. It is unknown for how long. In a future governed by increasing intolerance and radicalism, this type of normality is questionable.
Even so, how can this normality be preserved?
It depends on many factors which rather relate to how the social, political, economic, religious layers will settle.
It depends on how the organic fibre of human civilisation will function in the near future.
It remains to be seen…” (Cătălin Burcea)

Loredana Stancu is an visual artist. She works and mainly exhibits photography and drawings, these being her favourite mediums, however, for specific projects, she sometimes also uses painting or video. In her long-term projects, by reflex she researches and archives symbols, stereotypes, iconic images specific to different cultures/civilisations. Without claiming to decrypt their semiotic valences automatically, she is interested in the way the actual image is constructing itself and what are the parameters which determine its power of seduction. Given the relatively long periods of the work-in-progress type projects, she exhibits extremely rare and only to point out, when needed, some essential registers in the structure of her projects. In 2011 she exhibited at ALERT studio her first series of photographs in the form of an oversized photo-installation called “The Particle Moderator”, the first act of the “Urban Signs” archive. Her artistic practice currently assumes numerous minimalist-subversive interventions in public or alternative spaces in different locations like: Berlin – 2005, Athens – 2007, Kassel, Frankfurt, Linz, Brno – 2007, Istanbul – 2005, 2011, Paris – 2008, Warsaw – 2014, Vienna – 2014, 2016, Cluj – 2017, Bucharest – 2000, 2003, 2009, 2018. She works and lives in Bucharest.

Cătălin Burcea is an visual artist, co-founder and project coordinator of ALERT studio, an artist-run space in Bucharest. Between the years 2009-2018, he curated a series of projects of the „White Code” program platform at ALERT studio. In 2014 he also curated the “Multo Post Futurum” exhibitions within the New Energies event (Romania Focus), organised by ViennaContemporary – Vienna, as well as “1’45” / A great future is behind us” at Contemporary Art Ruhr – Essen. Among other things, as an artist he exhibited at JCE Biennale (6), Beffroi de Montrouge, Paris; AltroQuale, Jesi, Ancona; National Contemporary Art Museum, Bucharest; Victoria Art Center, Bucharest; Calina Gallery, Timisoara; ARCUB Gabroveni, Bucharest; ALERT Studio, Bucharest; VIENNAFAIR, Vienna; Contemporary Art Ruhr, Essen; Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw; Spatiu Intact Gallery, Cluj-Napoca; Knoll Gallery Vienna; The Paintbrush Factory, Cluj-Napoca. Recently he was selected to represent Romania in the exhibition “How We See Things” organized on the occasion of the Austrian Presidency of the Council of the EU. He lives and works in Bucharest.

Image: Loredana Stancu, “In front of Carol I mosque”, detail, 2019

Graphic design: Theodor Moise

With the support of Teatrelli

Organized by Bucharest Municipality through creart

Abonare la Newsletter


Sunt de acord să primesc newsletterul creart

Cine ne iubeșteCitește și:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Total time: 1573867446.2366 s