Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei

• Legea administrației publice nr. 215/2001, actualizată ;
• Legea 500 /2002 privind finanțele publice , actualizată ;
• Legea cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ;
• Ordinul 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice și Codul din 20 aprilie 2018 controlului intern managerial al entităţilor publice ;
• Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicat și actualizat ) ;
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice precum și Hotărarea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, actualizată cu modificările ulterioare ;
• Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare;
• Codul civil si Codul de procedură civilă, Codul Fiscal, Codul de procedura fiscală ;
• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ;
• Legea nr. 245/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale ;
• Ordonanța nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ;
• Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice ;
• Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, actualizată ;
• Legea nr. 233/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, actualizată ;
• Legea nr. 544/2001 privind liberul arbitru acces la informațiile de interes public ;
• Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică ;
• Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, actualizată ;
• Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ;
• H.G nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului ;
• Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice ;
• H.G. nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public ;
• Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
• Legea nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile Publice ;
• Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor ;
• O.G. nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice ;
• Legea nr 32/1994 privind sponsorizarea, actualizată ;

Dispoziții, Hotărâri și regulamente interne

• Dispoziții Primar General și Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București aplicabile creart .
• Regulament de Organizare si Funcționare al instituției ;
• Regulament Intern ;
• Cod de Conduită Etică .

Abonare la Newsletter


Sunt de acord să primesc newsletterul creart

Cine ne iubeșteCitește și:

Audiție la Teatrelli

Teatrelli vă invită să participați la  audiția organizată pentru un spectacol de cabaret semnat de Razvan Mazilu. Audiția se adresează...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Total time: 1556145907.1476 s