Acasă » Despre noi » Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei (actualizată cu modificările și completările ulterioare)

Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei (actualizată cu modificările și completările ulterioare)

• Hotărârea Guvernului nr. 442/22.07.1994, privind inființarea instituțiilor publice de cultură și artă de importanță județeană, ale minicipiului București și locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 40/12.03.1997;
LEGE nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale;
Hotărâre de Guvern nr. 35 din 10 februarie 2021 ce are ca obiect prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
Legea 500 /2002 privind finanțele publice , actualizată;
Legea cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
ORDIN nr. 96 din 4 ianuarie 2021 pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum și condițiile în care aceasta se realizează;
Ordinul 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice și Codul din 20 aprilie 2018 controlului intern managerial al entităţilor publice;
Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicat și actualizat);
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice precum și Hotărarea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, actualizată cu modificările ulterioare;
INSTRUCȚIUNE nr. 1 din 8 ianuarie 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru;
Hotărarea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, actualizată cu modificările ulterioare;
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare;
Codul civil si Codul de procedură civilă, Codul Fiscal, Codul de procedura fiscală;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
Legea nr. 245/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale;
ORDONANŢĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale;
LEGE nr. 350 din 2 decembrie 2005  privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
Ordonanța nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;
Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, actualizată;
Legea nr. 233/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, actualizată;
Legea nr. 544/2001 privind liberul arbitru acces la informațiile de interes public;
H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
H.G. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*) privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice (actualizată la data de 6 decembrie 2015*);
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, actualizată;
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
H.G nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
H.G. nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;
Hotărârea de Guvern nr. 599 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.;
Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
Legea nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile Publice;
LEGE nr. 181 din 19 august 2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile;
LEGE nr. 247 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice;
Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
O.G. nr. 36 din 30 ianuarie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea;
LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (**republicată**)privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
LEGE nr. 167 din 7 august 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
LEGE nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
Ordin nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;
H.G  nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
ORDIN nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
•  O. U. G. nr. 92 din 28 mai 2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative;
O.U.G. nr. 192 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă;
O.G. nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;
Legea nr 32/1994 privind sponsorizarea, actualizată;

Dispoziții, Hotărâri și regulamente interne

• Dispoziții Primar General și Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București aplicabile creart.
• Regulament de Organizare si Funcționare al instituției;
• Regulament Intern;
• Cod de Conduită Etică.

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1637136905.5307 s