Acasă » Stiri » Regulament de participare si acces iMapp Bucharest 2023

Regulament de participare si acces iMapp Bucharest 2023

/for English please scroll down

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE ȘI ACCES

Concursul internațional de video mapping – iMapp Bucharest – Winners League

Organizat de Primăria Capitalei, prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, în data de 23 septembrie 2023, în Piața Constituției

 

Accesul în iMapp Bucharest – Winners League 2023 pentru participanți (spectatori) este liber

1.Accesul participanților în cadrul evenimentului „iMapp Bucharest – Winners League 2023” se va realiza în data de 23.09.2023, în intervalul orar 11:00 – 23:00.

2.Accesul participanților în locația evenimentului se va realiza doar pe porțile de acces amenajate de organizator, respectiv porțile de pe Bd. Libertății în proximitatea intersecției cu Calea 13 Septembrie, respectiv cu Bd. Națiunile Unite.

3.Accesul participanților se va realiza în ordinea sosirii acestora, în funcție de capacitatea spațiului de desfășurare al evenimentului.

4.Participanții vor trece printr-un control de securitate, iar toate gențile, rucsacurile, sacoșele și pachetele vor fi verificate de către personalul de securitate autorizat legal, în conformitate cu legea.

5.Organizatorul/Primăria Municipiului București prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, recomandă participanților să utilizeze geantă/rucsac de mici dimensiuni.

6.Accesul nu va fi permis persoanelor care prejudiciază, calomniază, adresează injurii la adresa personalului de la porțile de acces, prezintă un comportament neadecvat ce afectează atmosfera evenimentului și experiența participanților.

7.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu permite accesul în eveniment celor care refuză controlul de securitate sau persoanelor care sunt suspecte de punerea în pericol a celorlalți participanți sau a bunei desfășurări a evenimentului.

8.Organizatorul își rezervă dreptul să restricționeze temporar accesul în cadrul evenimentului atunci când capacitatea spațiului de desfășurare este atinsă sau atunci când organizatorul consideră necesară restricționarea pentru siguranța participanților. Durata timpului de așteptare pentru a intra în eveniment poate varia în funcție de situație.

9.Copii care nu au împlinit vârsta de 14 ani au acces în perimetrul evenimentului numai însoțiți de către cel puțin un reprezentant legal (părinte, tutore) acesta fiind direct răspunzător de siguranța minorului.

Minorii cu vârsta peste 14 ani trebuie să facă dovada vârstei cu un act de identitate valid, pentru a li se permite accesul neînsoțiți.

10.Persoanele cu dizabilități vor avea acces, cu un singur însoțitor, pe o platformă special construită pentru acestea în cadrul evenimentului.

Este interzis accesul participanților cu:

11.băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, recipiente de sticlă sau plastic, mâncare, conserve;

12.biciclete, trotinete, longboards, skateboards, role, patine cu rotile, segways, monociclu, hoverboards; Organizatorul pune la dispoziția publicului o parcare de biciclete la intrarea în eveniment;

13.materiale toxice, inflamabile sau explozibile, spray-uri paralizante și articole pirotehnice;

14.lasere, bannere, steaguri;

15.arme, cuțite, lanțuri sau orice alte obiecte contondente / arme albe, substanțe interzise, droguri;

16.drone sau alte echipamente care pot fi ridicate deasupra participanților;

17.flyere, mostre sau alte produse promoționale cu scopul de a fi distribuite în cadrul evenimentului.

Informații și Recomandări

18.În fața scenei, zgomotul produs poate fi cu mult peste nivelul suportat de cei mici, prin urmare organizatorul recomandă folosirea căștilor speciale pentru protecția auzului copiilor.

19.Spectacolele la scenă includ lumini puternice ce pot afecta persoanele epileptice.

20.Pentru situații ce necesită asistență medicală, evenimentul asigură intervențiile de urgență cu ajutorul unor echipe medicale dedicate la fața locului.

21.Pentru siguranța participanților, vă rugăm să nu circulați pe biciclete, trotinete etc. în proximitatea evenimentului, respectiv pe Bd. Unirii, segmentul de drum cuprins între Splaiul Independenței și Piața Constituției, respectiv pe Bd. Libertății, segmentul de drum cuprins între Calea 13 Septembrie și Bd. Națiunile Unite, și pe trotuarele acestora.

22.Organizatorul ia toate măsurile necesare pentru a nu exista nici un incident în timpul evenimentului care să afecteze sau să pună în pericol siguranța participanților. Însă, ca măsură de prevenție, organizatorul recomandă participanților să localizeze ieșirea de urgență cea mai apropiată de aceștia, chiar dacă probabilitatea întâmplării unui incident este foarte scăzută.

Obligațiile participanților

23.Pe toată durata evenimentului, participanții au obligația să aibă un comportament și o atitudine care să nu afecteze siguranța, drepturile și integritatea celorlalți participanți.

24.Pentru ieșirea din cadrul evenimentului, participanții au obligația să folosească exclusiv porțile amenajate pentru ieșire.

25.Staționarea participanților în dreptul porților de ieșire este interzisă; de asemenea, este interzisă blocarea fluxurilor de persoane care se creează natural în proximitatea porților de ieșire.

26.Participanții au obligația să coopereze și să respecte indicațiile reprezentanților organizatorului și agenților de securitate.

27.Participanții au obligația să anunțe organizatorul sau agenții de securitate pentru orice neregulă pe care o semnalează pe durata participării în cadrul evenimentului.

28.Este interzisă comercializarea produselor și distribuirea materialelor promoționale sau altă formă de publicitate, atât în spațiul de desfășurare a evenimentului, cât și în proximitatea porților de intrare/ieșire în eveniment.

29.Organizatorul își rezervă dreptul să evacueze din cadrul evenimentului, respectând prevederile legale, participanții care nu respectă obligațiile mai sus menționate.

Dovada vârstei

30.Comercializarea băuturilor alcoolice către persoane sub 18 ani este interzisă prin lege. Comercianții din perimetrul evenimentului pot solicita un act de identitate pentru a se asigura de vârsta consumatorilor.

Animale de companie

31.Accesul în eveniment cu animale de companie/câini este permis, cu mențiunea că aceștia trebuie ținuți în lesă, iar cei de talie mare trebuie să poarte botniță (posesorii animalelor sunt singurii responsabili de acțiunile animalelor lor).

32.Participanții care aleg să vină cu animale de companie sunt obligați să păstreze curățenia în urma câinilor, în caz contrar se vor aplica sancțiuni, conform legii.

33.Organizatorul recomandă, însă, participanților să nu vină cu animale de companie la eveniment, întrucât este estimată prezența unui public numeros, iar zgomotul produs poate fi cu mult peste nivelul suportat de acestea.

Curățenia

34.Pentru a păstra curățenia în zona evenimentului, vă rugăm să aruncați gunoiul și resturile menajere în pubelele special amenajate în locație.

FOTO/VIDEO

35.Pe perioada evenimentului, Organizatorul și presa acreditată au dreptul de a înregistra/fotografia evenimentul. Prin prezența în cadrul evenimentului, persoanele din public își dau acordul pentru apariția în fotografiile și înregistrările realizate și folosirea ulterioară a acestora de către organizator, în scop necomercial.

Organizatorul nu este responsabil pentru:

– furtul, pierderea sau distrugerea bunurilor personale ale participanților ;

– forță majoră.

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Organizator

Primăria Municipiului București

prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București

 


 

PARTICIPATION AND ACCESS RULES

International Video Mapping Competition – iMapp Bucharest – Winners League

Organized by Bucharest City Hall, through CREART – Centre for Creation, Art and Tradition of Bucharest Municipality, on September 23rd , 2023, in Constitution Square

 

Access to iMapp Bucharest – Winners League 2023 for participants (spectators) is free

1.The access of the participants to the event “iMapp Bucharest – Winners League 2023” will take place on September 23rd , 2023, from 11AM to 11PM.

2.The access of the participants to the event venue will be only through the gates provided by the organizer, namely the gates on Bd. Libertății near the intersection with Calea 13 Septembrie and Națiunile Unite Blvd.

3.Access to participants will be on a first-come, first-served basis, depending on the capacity of the event venue.

4.Participants will go through a security check and all shoulder bags, backpacks, bags and packages will be checked by legally authorized security personnel in accordance with the law.

5.The organizer / Bucharest City Hall through CREART – Centre for Creation, Art and Tradition of Bucharest Municipality, recommends participants to use a small bag/backpack.

6.Access will not be granted to persons who are prejudicial, slanderous, and abusive to gate staff, exhibit inappropriate behavior that affect the atmosphere of the event and the experience of the participants.

7.The organizer reserves the right to deny access to the event to those who refuse security control or to persons who are suspected of endangering other participants or the smooth running of the event.

8.The organizer reserves the right to temporarily restrict access to the event when the capacity of the venue is reached or when the organizer deems it necessary for the safety of the participants. The length of the waiting time to enter the event may vary depending on the situation.

9.Children under the age of 14 may enter the event area only if accompanied by at least one legal representative (parent, guardian) who is directly responsible for the safety of the minor.

Minors over the age of 14 must show proof of age with a valid ID to be allowed unaccompanied access.

10.People with disabilities will have access, with one attendant, to a specially constructed platform at the event.

Participants are not allowed with:

11.soft drinks, alcoholic beverages, glass or plastic containers, food, canned food;

12.bicycles, scooters, longboards, skateboards, rollerblades, roller skates, segways, unicycles, hoverboards; The organizer provides a bicycle parking lot at the entrance of the event;

13.toxic, flammable or explosive materials, stun sprays and pyrotechnic items;

14.lasers, banners, flags;

15.weapons, knives, chains or any other blunt objects / bladed weapons, prohibited substances, drugs;

16.drones or other equipment that can be hoisted above participants;

17.flyers, samples or other promotional products for distribution at the event.

 Information and Recommendations

18.In front of the stage, the noise produced can be much higher than the level advisable for children, so the organizer recommends using special headphones to protect children’s hearing.

19.Stage shows include bright lights that can affect people with epilepsy.

20.For situations requiring medical assistance, the event provides emergency interventions with dedicated medical teams on site.

21.For the safety of participants, please do not ride bicycles, scooters, etc. in the vicinity of the event, i.e. on Unirii Blvd., the segment between Splaiul Independenței and Constitution Square, respectively on Libertății Blvd., the road segment between Calea 13 Septembrie and Națiunile Unite Blvd., and on their pavements.

22.The organizer takes all necessary measures to ensure that there are no incidents during the event that could affect or endanger the safety of the participants. However, as a precautionary measure, the organiser advises participants to locate the nearest emergency exit, even if the probability of an incident occurring is very low.

Obligations of participants

23.Throughout the event, participants are required to behave and behave in a manner that does not affect the safety, rights and integrity of other participants.

24.To exit the event, participants are required to use the exit gates only.

25.The parking of participants at the exit gates is prohibited; it is also prohibited to block the flow of people that naturally occurs near the exit gates.

26.Participants are obliged to cooperate and respect the instructions of the organiser’s representatives and security agents.

27.Participants are obliged to notify the organizer or security officers of any irregularities they report during their participation in the event.

28.It is forbidden to sell products and distribute promotional materials or other advertising, both in the event venue and near the entrance/exit gates to the event.

29.The organizer reserves the right to evict from the event, in accordance with legal provisions, participants who do not comply with the above obligations.

 Proof of age

30.The sale of alcoholic beverages to persons under 18 is prohibited by law. Merchants in the event area may ask for ID to verify the age of consumers.

Pets

31.Access to the event with pets/dogs is allowed, with the exception that they must be kept on a leash and large animals must be muzzled (pet owners are solely responsible for the actions of their animals).

32.Participants who choose to bring their pets are required to clean after their dogs, otherwise penalties will be applied according to the law.

33.However, the organiser recommends that participants do not bring pets to the event, as it is expected that there will be a large audience and the noise produced may be far above the level they can tolerate.

Cleanliness

34.In order to keep the event area clean, please dispose of garbage and household waste in the bins provided on site.

PHOTO/VIDEO

35.During the event, the Organiser and the accredited press have the right to record/photograph the event. By being present at the event, members of the public give their consent to appear in the photographs and recordings taken and their subsequent use by the organiser for non-commercial purposes.

The organiser is not responsible for:

– theft, loss or destruction of participants’ personal property;

– force majeure.

 

THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING!

Organiser

Bucharest City Hall

through CREART – Centre for Creation, Art and Tradition of Bucharest Municipality

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1716181579.7557 s