Acasă » Consilier Juridic

Consilier Juridic

creart – Centrul de Creaţie , Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Str. Piaţa Lahovari nr. 7, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractual vacante , de:

Compartimentul Juridic, Achiziții Publice :
Consilier juridic (S) IA – 1 post

conform H.G nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Documente necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:
cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
copia carnetului de munca sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
cazierul judiciar;
adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanataţii.
curriculum vitae.
Copiile de pe certificatele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Conform art. 3 al H.G nr. 286/2011 pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. Pentru Consilier juridic (S) IA Concursul se va desfăşura astfel:
Proba scrisă în data de 07 decembrie 2017, ora 10.00;
Proba interviu în data de 13 decembrie 2017, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în drept;
diplomă de master în științe penale;
certificate absolvire expert achiziții publice;
cunoştinţe de operare/programare pe calculator, respectiv Microsoft Office: Word, Excel, Power Point;
Vechime în muncă de minim 10 ani.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III – a la sediul creart, din Str. Piaţa Lahovari nr. 7 , sector 1, Compartimentul Resurse Umane.
Relaţii suplimentare la sediul din Str. Piaţa Lahovari nr. 7 , sector 1, Compartimentul Resurse Umane, persoană de contact: Iordache Florentina, Telefon: 0728 728 659.

Director,
Nicoleta Claudia Popa

 

 

 

 

Cine ne iubeșteCitește și

Subscribe to our newsletter

* = required field
creart
Total time: 1718896276.4309 s